Glue Gelato Auto

  • ფასდაკლება
  • Regular price 40.00 ₾


▪ THC - მაღალი

▪ CBD - დაბალი

▪ 60% Indica / 40% Sativa

▪ გენეტიკა -  Gorilla Glue x Gelato x BF Super Auto #1

▪ ყვავილობის ტიპი - აუტომოყვავილე

▪ სიმაღლე Outdoor - 90-120 სმ

▪ მოსავალი Outdoor - 500-600 გ/მ2

▪ სიმაღლე Indoor - 90-120 სმ

▪ მოსავალი Indoor -  500-600 გ/მ2

▪ სრული ციკლი - 65-70 დღე

▪ რეკომენდირებულია - Indoor/Outdoor